POWERED BY REVOLUTION SLIDER

Home

Sta je psihodrama?

Psihodrama je akciona forma grupne psihoterapije. Osnivač psihodrame, bio je psihijatar i pionir grupne psihoterapije, Jacob Levy Moreno. Morenova filozofija počiva na fenomenima spontanosti, kreativnosti i susreta. Kreativnost i spontanost nisu odlike samo velikih umetnika, naučnika, "genija", već svako od nas nosi "kreativnog genija" u sebi.

Saznaj vise

 

Video

Udruženje ALTERO je 2018. godine donelo novi statut. Ovom prilikom ga u cilju transparentnosti objavljujemo u celini:

Na osnovu člana 12. i 22. Zakona o udruženjima (“Službeni glasnik” RS, broj 51/2009i 99/2011 - dr. zakoni) ičlana 9. Statuta ’’AЛТЕРО – Асоцијација залични тренинг, едукацију, развој и оснаживање'', Skupština Udruženja je nasednici održanoj dana 30. marta 2018. godine u Beogradu donelanovi

 

STATUT

UDRUŽENJA ’’AЛТЕРО – Асоцијација за лични тренинг, едукацију, развој и оснаживање''

OBLAST OSTVARIVANJA CILJEVA

Član 1.

Udruženje ''АЛТЕРО – Асоцијација за лични тренинг, едукацију, развој и оснаживање'' (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti pružanja podrške razvoju pojedinaca, grupa i društva u celini.

Svi pojmovi i termini u ovom Statutu gramatički navedeni u muškom rodu, odnose se na istovetne pojmove i termine u gramatičkom ženskom rodu.

CILJEVI UDRUŽENJA

Član 2.

Ciljevi Udruženja su:

 1. zalaganje za poboljšanje kvaliteta života u društvu,
 2. podizanje nivoa svesti kod građana o društvenim problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu i rad na njihovom prevazilaženju,
 3. promocija kulturne delatnosti, interkulturalnog dijaloga i sarаdnje,
 4. poboljšanje položaja mladih,
 5. afirmacija ljudskih prava i različitosti,
 6. podsticanje aktivizma različitih društvenih grupa,
 7. smanjivanje stigme i diskriminacije i podrška pripadnicima osetljivih i marginalizovanih društvenih grupa,
 8. razvijanje novih životnih veština i podrška zapošljavanju,
 9. promocija zdravlja i zdravih stilova života,
 10. promocija značaja psihodrame kao modaliteta psihoterapije za negu mentalnog zdravlja,
 11. podizanje ekološke svesti u Srbiji,
 12. afirmacija ženskih ljudskih prava i osnaživanje žena, posebno mladih žena, za punu participaciju u društvu

MISIJA, VIZIJA I VREDNOSTI UDRUŽENJA

Član 3.

Vizija ALTERO je društvo u kome se poštuju ljudska prava i koje omogućava svim članovima pun razvoj njihovih potencijala.

Misija ALTERO je doprinos razvoju pojedinaca, grupa i društva u celini, podizanje svesti javnosti o društvenim problemima, zastupanje interesa i prava najpre žena, mladih i pripadnika marginalizovanih grupa, podsticanje njihovog aktivnog učešća u društvu kroz demokratske aktivnosti, uspostavljanje partnerstva sa različitim akterima sličnih vrednosti i rad na mentalnom zdravlju pojedinaca i grupa.   

Vrednosti ALTERO su:

 • poštovanje ljudskih prava i pravedan tretman svih bez obzira na pol, rasu, seksualnu orijentaciju, obrazovni nivo, etničko poreklo, nacionalnost, godine starosti, socijalni status, rodni identitet ili bilo koje drugo svojstvo
 • poštovanje rodne ravnopravnosti
 • demokratija i aktivno učešće svih članova organizacije
 • otvorenost organizacije za ideje i inicijative svih članova
 • odgovornost udruženja prema članovima i odgovornost članova prema udruženju, aktivnostima, korisnicima projekata, partnerima i donatorima
 • poštovanje različitosti, interkulturalni dijalog i nenasilno rešavanje konflikata u demokratskoj atmosferi
 • transparentnost delovanja prema svim članovima i prema javnosti
 • posvećenost organizacije ličnom i profesionalnom razvoju članova
 • posvećenost članova strateškom razvoju i promociji organizacije.

AKTIVNOSTI UDRUŽENJA

Član 4.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1) organizuje edukativne aktivnosti (tribine, javne rasprave, okrugle stolove, konferencije, prezentacije, performanse, predavanja, radionice, seminare, treninge, edukacije);

2) uspostavlja saradnju sa institucijama, udruženjima, medijima i istaknutim pojedincima u zemlji i inostranstvu u cilju unapređenja aktivnosti i ostvarivanja ciljeva Udruženja;

3)organizuje individualni i grupni rad sa pripadnicima osetljivih društvenih grupa uz angažovanje stručnih lica u skladu sa zakonom;

4) izdajepublikacije u vezisa aktivnostima i ciljevima Udruženja;

5) sprovodiistraživanja u skladusaciljevimaUdruženja;

6) omogućava članovima i osnivačima dalje usavršavanje i edukaciju u skladu sa zakonom;

7) sprovodi kampanje i promocije u skladu sa ciljevima Udruženja.

NAZIV I SEDIŠTE

Član 5.

Naziv Udruženja je: AЛТЕРО – Асоцијација за лични тренинг, едукацију, развој и оснаживање.

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: ALTERO – Association for personal training, education, development and empowerment.

 Skraćeni naziv je АЛТЕРО.

Udruženje ima sedište u Beogradu.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

USLOVI I NAČIN UČLANJIVANJA I PRESTANKA ČLANSTVA

Član 6.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Član 7.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave. 

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor, o čemu bez odlaganja obaveštava člana.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST ČLANSTVA

Član 8.

Član Udruženja ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

3) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 9.

Organi Udruženja su Skupština i Upravni odbor. Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora.

Član 10.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda.

Skupštinom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

1) donosi plan i program rada;

2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;

3) usvaja druge opšte akte Udruženja;

4) bira i razrešava članove Upravnog odbora;

5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;

6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;

7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;

8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 11.

Upravni odbor je upravni i izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima3člana, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje 5 godina i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira i razrešava predsednika i zamenika predsednika.

Član 12.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika je ovlašćen da, u odsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 13.

Upravni odbor:

        1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;

3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;

4) donosi finansijske odluke;

5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;

6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;

7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja

8) odlučuje o pristupanju u članstvo organizacije i razrešenju članova organizacije.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako su prisutni svi članovi, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA

Član 14.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

Izveštaje o aktivnostima pripremaju koordinatori aktivnosti ili osobe direktno zadužene za ostvarivanje aktivnosti i isti dostavljaju upravnom odboru najkasnije 15 dana po završetku aktivnosti.

Član 15.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti domaćim ili međunarodnim udruženjima, pod uslovom da ovo članstvo doprinosi ostvarivanju osnovnih ciljeva udruženja, o čemu odluku donosi Skupština.

NAČIN STICANJA SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE CILJEVA I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA

Član 16.

Udruženje pribavlja sredstva od dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Udruženje može pribavljati sredstava i od projekata finansiranih od strane državnih organa, međunarodnih organizacija ili sponzora, kao i od kotizacije za držanje treninga, edukacije i psihodramskih radionica, kao i od publikacija.

Sredstvima se rapolaže prema aktivnosti,  odnosno projektu koji se sprovodi. Za finansijsko i narativno izveštavanje su odgovorni koordinatori aktivnosti,  odnosno projekata; dok je upravni odbor odgovoran za celokupno finansijsko poslovanje i godišnje izveštavanje.

PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 17.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

POSTUPANJE SA IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA RADA UDRUŽENJA

Član 18.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

IZGLED I SADRŽINA PEČATA

Član 19.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je ispisano: ''Асоцијација за лични тренинг, едукацију, развој и оснаживање'', Београд, a u centru ''АЛТЕРО''.

Član 20.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 21.

Ovaj statut stupa na snagu od dana njegovog usvajanja na skupštini Udruženja.

 

U okviru projekta “Sa problemima na ti”, stručni tim sastavljen od pedagoga, psihologa, andragoga, psihoterapeuta i karijernih savetnika, tokom šest meseci (decembar2017-jun 2018) je pružao mladima uzrasta 14-19 godina besplatnu psihološku i karijernu podršku.

Projekat je realizovalo udruženje ALTERO uz podršku SBB Fondacije (program Živi svoju ideju).

Aktivnosti:

      - individualno psihološko savetovanje – 144 sata

      - individualno karijerno savetovanje – 144 sata

     - 18 radionica karijerne podrške  - 180 sati

     - 22 tematske psihoedukativne radionice – 66 sati

Ukupno 534 sata direktnog rada sa mladima!

U projektnim aktivnostima je učestvovalo preko 900 mladih, dok je projektom bilo predviđeno uključivanje 700 mladih.

U različitim aktivnostima su učestvovali mladi iz ukupno 58 škola (19 gimnazija, 21 srednje stručne škole, 17 osnovnih škola), 1 učeničkog doma i korisnici centra “Jaki mladi”- mladi bez roditeljskog staranja i mladi u riziku.

Psihoedukativne radionice su trajale 3 sata i obrađivale su sledeće teme: Razvoj samopouzanja i osnaživanje, Konstruktivno razrešavanje konflikata, Asertivna komunikacija, Postizanje ciljeva, Identitiet, Izgradnja poverenja, Pregovaranje, Stereotipi, predrasude, diskriminacija, Nasilje u parterskim vezama mladih, Emocije, Novogodišnje odluke.

Učesnici radionica su sadržaj i metode radionica ocenili prosečnom ocenom 4.7, a voditeljke radionica  prosečnom ocenom 4.85. 93% učesnika se izjasnilo da bi želeli i u budućnosti da učestvuju na sličnim radionicama.

Radionice profesionalne orijentacije i karijerne podrške su trajale ukupno 10 sati, raspoređeno u dva dana. Teme koje su obrađivane: pravljenje ličnog profila (interesovanja, vrednosti, sposobnosti, iskustva, znanja, veštine...), adekvatno informisanje, kompetencije za učenje i rad u 21. veku, pravljenje individualnog plana razvoja i karijere (vizija, ciljevi, koraci do cilja).

Učesnici radionica su sadržaj i metode radionica ocenili prosečnom ocenom 4.6, a voditeljke radionica  prosečnom ocenom 4.9.

Realizovano je i 288 sati individualnog psihološkog i individualnog karijernog savetovanja. Mladi su se sami prijavljivali za dostupne termine putem sajta saproblemimanati.org.rs . Ono što je mladima bilo najznačajnije je što su mogli da uspostave odnos poverenja sa savetnicima, da ih neko sasluša, osnaži i posveti im se.

Istraživanje o problemima mladih:

 Najčešći problemi među korisnicima psihološkog savetovanja i psihoedukativnih radionica su depresivno raspoloženje, problemi u školi - učenje i izostanci, anksioznost, nedostatak samopouzdanja i problemi u odnosima sa porodicom (preko 50%), zatim problemi sa vršnjacima (36%). Nešto manje izraženi su problemi u partnerskim odnosima i drugi ozbiljniji probemi (po 6,5%), kao na primer samopovređivanje i zloupotreba psihoaktivnih supstanci. Takođe, jedan od najčešćih izvora stresa u ovom periodu je izbor škole/fakulteta, a time i budućeg životnog poziva.

Korisnici psihološkog savetovanja su  83,6% devojke/devojčice i 16,4% mladići/dečaci.

Najveći procenat korisnika, 60% ih je bio uzrasta 17 i 18 godina.

Adolescenti koji koriste usluge karijernog savetovanja, kao svoje najdominantnije probleme navode neodlučnost pri izboru škole/fakulteta, nedovoljnu informisanost o tržištu rada,  zanimanjima i putevima formalnog i neformlanog obrazovanja, kao i nedovoljno poznavanje i osvešćenost  svojih kapaciteta, interesovanja, sposobnosti, kompetencija, vrednosti. 

------

U okviru projekta je otvoreno savetovalište gde je realizovano individualno psihološko i individualno karijerno savetovanje, kao i deo radionica, dok je ostatak radionica realizovan u školama.

Planirano je bilo uključivanje 8 osnovnih i srednjih škola iz Beograda, a zbog izuzetnog interesovanja, radionice su održane u čak 18 škola (14 srednjih i 4 osnovne škole), jednom učeničkom domu, kao i u Centru "Jaki mladi", sa mladima bez roditeljskog staranja i mladima u riziku.

Škole u kojima su održane radionice:

6 gimnazija: Gimnazija Stefan Nemanja, Četvrta beogradska gimnazija, Sedma beogradska gimnazija, Filološka gimnazija, Zemunska gimnazija, Savremena gimnazija

9 srednjih stručnih škola: Farmaceutsko-fizioterapeutska škola, Škola za negu lepote, Ugostiteljsko-turistička škola, Srednja škola za ekonomiju, pravo i administraciju, Politehnika - škola za nove tehnologije, Tehnoart škola, Medicinska škola na Zvezdari, Srednja tehnička škola “23. maj” u Pančevu, Dom Železničke tehničke škole.

4 osnovne škole: OŠ Branko Pešić, OŠ Desanka Maksimović, OŠ Kralj Petar Prvi, OŠ Milena Pavlović Barili.

U aktivnostima koje su se održavale u prostoru savetovališta (psihoedukativnim radionicama, individualnom karijernom i psihološkom savetovanju) učestvovali su mladi iz još 39 škola:

 

13 gimnazija: I beogradska gimnazija, III beogradska gimnazija,  V beogradska gimnazija, VI beogradska gimnazija, VIII gimnazija, X gimnazija “Mihailo Pupin”, XII beogradska gimnazija, XIII beogradska gimnazija, XIV beogradska gimnazija, XV gimnazija “Patrijarh Pavle”, Gimnazija “Sveti Sava”, Gimnazija u Obrenovcu, Gimnazija Kraljevo

13 srednjih stručnih škola: Škola za dizajn, Škola za dizajn tekstila, Srednja turistička škola Novi Beograd, Zubotehnička škola, Srednja škola Barajevo, Srednja škola Grocka,  ITHS srednja škola za IT, Prva ekonomska, Druga ekonomska, ETŠ Rade Končar, ETŠ Nikola Tesla, Hemijsko-prehrambena tehnološka, Muzička škola "Dr Miloje Milojević" - Kragujevac

13 osnovnih škola: OŠ Vladislav Ribnikar, OŠ Filip Filipović, OŠ Filip Višnjic, OŠ Sonja Marinkovic, OŠ Stevan Sinđelić, OŠ Dragan Hercog, OŠ Đura Daničić, OŠ "Ćirilo i Metodije", OŠ Vasa Pelagić, OŠ Ivan Milutinovic, OŠ "Jefimija'' Obrenovac, OŠ Milan Đ. Milićević, OŠ Kraljice Marije – Ovča.

 

Iako su projektne aktivnosti u pilot fazi bile usmerene na Beograd, učestvovali su i mladi iz Pančeva, Kragujevca i Kraljeva, a pozivi za saradnju su nam stigli i iz Inđije, Smedereva, Požarevca i Paraćina.

Za tematske  psihoedukativne radionice su se prijavljivali i studenti sa sledećih fakulteta: Pravni fakultet, Fakultet bezbednosti, Filozofski fakultet, Ekonomski fakultet, Hemijski fakultet, Univerzitet Singidunum.

Sve ovo svedoči o ogromnoj potrebi za ovakvom vrstom podrške mladima i potrebna nam je podrška za nastavak aktivnosti.

Web sajt projekta: http://saproblemimanati.org.rs/

FB stranica: www.facebook.com/saproblemimanati/

 

 

Psihodramska grupa, koja se sastaje utorkom u terminu od 18:30 do 21:00h u centru Beograda, prima nove članove.

Grupa je za vas ako želite da radite na sebi, spremni ste da dolazite redovno, unapređujete svoju komunikaciju i međuljudske odnose, birate svoj put, razvijate spontanost i kreativnost i budete zadovoljniji sobom! 

Vaše prethodno iskustvo u psihoterapiji nije bitno. U okviru ove grupe, terapijsko iskustvo mogu sticati i edukanti različitih psihoterapijskih modaliteta.

Cena jednog susreta u trajanju od 2,5 sata je 10 EUR za zaposlene, a 7,5 EUR za nezaposlene (mesečno najčešće 40, odnosno 30 EUR).

Prijave primamo do 22. aprila 2018.

Pre ulaska u grupu, potrebno je zakazati individualni razgovor, kako bismo se bolje upoznali i dodatno vas informisali. Takođe možete dobiti informacije o individualnoj terapiji i edukaciji iz psihodrame.

Prijave na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 064 3925273

Grupu vodi Marijana Radulović

Više o njoj na: http://www.altero.org.rs/index.php/aktivnosti/item/66-marijana-radulovic

Više o psihodrami na: http://altero.org.rs/index.php/psiho 

 

Pozovite sve koji bi mogli biti zainteresovani!