Statut udruženja

Udruženje ALTERO je 2018. godine donelo novi statut. Ovom prilikom ga u cilju transparentnosti objavljujemo u celini:

Na osnovu člana 12. i 22. Zakona o udruženjima (“Službeni glasnik” RS, broj 51/2009i 99/2011 - dr. zakoni) ičlana 9. Statuta ’’AЛТЕРО – Асоцијација залични тренинг, едукацију, развој и оснаживање'', Skupština Udruženja je nasednici održanoj dana 30. marta 2018. godine u Beogradu donelanovi

 

STATUT

UDRUŽENJA ’’AЛТЕРО – Асоцијација за лични тренинг, едукацију, развој и оснаживање''

OBLAST OSTVARIVANJA CILJEVA

Član 1.

Udruženje ''АЛТЕРО – Асоцијација за лични тренинг, едукацију, развој и оснаживање'' (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti pružanja podrške razvoju pojedinaca, grupa i društva u celini.

Svi pojmovi i termini u ovom Statutu gramatički navedeni u muškom rodu, odnose se na istovetne pojmove i termine u gramatičkom ženskom rodu.

CILJEVI UDRUŽENJA

Član 2.

Ciljevi Udruženja su:

 1. zalaganje za poboljšanje kvaliteta života u društvu,
 2. podizanje nivoa svesti kod građana o društvenim problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu i rad na njihovom prevazilaženju,
 3. promocija kulturne delatnosti, interkulturalnog dijaloga i sarаdnje,
 4. poboljšanje položaja mladih,
 5. afirmacija ljudskih prava i različitosti,
 6. podsticanje aktivizma različitih društvenih grupa,
 7. smanjivanje stigme i diskriminacije i podrška pripadnicima osetljivih i marginalizovanih društvenih grupa,
 8. razvijanje novih životnih veština i podrška zapošljavanju,
 9. promocija zdravlja i zdravih stilova života,
 10. promocija značaja psihodrame kao modaliteta psihoterapije za negu mentalnog zdravlja,
 11. podizanje ekološke svesti u Srbiji,
 12. afirmacija ženskih ljudskih prava i osnaživanje žena, posebno mladih žena, za punu participaciju u društvu

MISIJA, VIZIJA I VREDNOSTI UDRUŽENJA

Član 3.

Vizija ALTERO je društvo u kome se poštuju ljudska prava i koje omogućava svim članovima pun razvoj njihovih potencijala.

Misija ALTERO je doprinos razvoju pojedinaca, grupa i društva u celini, podizanje svesti javnosti o društvenim problemima, zastupanje interesa i prava najpre žena, mladih i pripadnika marginalizovanih grupa, podsticanje njihovog aktivnog učešća u društvu kroz demokratske aktivnosti, uspostavljanje partnerstva sa različitim akterima sličnih vrednosti i rad na mentalnom zdravlju pojedinaca i grupa.   

Vrednosti ALTERO su:

 • poštovanje ljudskih prava i pravedan tretman svih bez obzira na pol, rasu, seksualnu orijentaciju, obrazovni nivo, etničko poreklo, nacionalnost, godine starosti, socijalni status, rodni identitet ili bilo koje drugo svojstvo
 • poštovanje rodne ravnopravnosti
 • demokratija i aktivno učešće svih članova organizacije
 • otvorenost organizacije za ideje i inicijative svih članova
 • odgovornost udruženja prema članovima i odgovornost članova prema udruženju, aktivnostima, korisnicima projekata, partnerima i donatorima
 • poštovanje različitosti, interkulturalni dijalog i nenasilno rešavanje konflikata u demokratskoj atmosferi
 • transparentnost delovanja prema svim članovima i prema javnosti
 • posvećenost organizacije ličnom i profesionalnom razvoju članova
 • posvećenost članova strateškom razvoju i promociji organizacije.

AKTIVNOSTI UDRUŽENJA

Član 4.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1) organizuje edukativne aktivnosti (tribine, javne rasprave, okrugle stolove, konferencije, prezentacije, performanse, predavanja, radionice, seminare, treninge, edukacije);

2) uspostavlja saradnju sa institucijama, udruženjima, medijima i istaknutim pojedincima u zemlji i inostranstvu u cilju unapređenja aktivnosti i ostvarivanja ciljeva Udruženja;

3)organizuje individualni i grupni rad sa pripadnicima osetljivih društvenih grupa uz angažovanje stručnih lica u skladu sa zakonom;

4) izdajepublikacije u vezisa aktivnostima i ciljevima Udruženja;

5) sprovodiistraživanja u skladusaciljevimaUdruženja;

6) omogućava članovima i osnivačima dalje usavršavanje i edukaciju u skladu sa zakonom;

7) sprovodi kampanje i promocije u skladu sa ciljevima Udruženja.

NAZIV I SEDIŠTE

Član 5.

Naziv Udruženja je: AЛТЕРО – Асоцијација за лични тренинг, едукацију, развој и оснаживање.

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: ALTERO – Association for personal training, education, development and empowerment.

 Skraćeni naziv je АЛТЕРО.

Udruženje ima sedište u Beogradu.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

USLOVI I NAČIN UČLANJIVANJA I PRESTANKA ČLANSTVA

Član 6.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Član 7.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave. 

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor, o čemu bez odlaganja obaveštava člana.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST ČLANSTVA

Član 8.

Član Udruženja ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

3) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 9.

Organi Udruženja su Skupština i Upravni odbor. Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora.

Član 10.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda.

Skupštinom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

1) donosi plan i program rada;

2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;

3) usvaja druge opšte akte Udruženja;

4) bira i razrešava članove Upravnog odbora;

5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;

6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;

7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;

8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 11.

Upravni odbor je upravni i izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima3člana, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje 5 godina i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira i razrešava predsednika i zamenika predsednika.

Član 12.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika je ovlašćen da, u odsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 13.

Upravni odbor:

        1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;

3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;

4) donosi finansijske odluke;

5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;

6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;

7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja

8) odlučuje o pristupanju u članstvo organizacije i razrešenju članova organizacije.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako su prisutni svi članovi, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA

Član 14.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

Izveštaje o aktivnostima pripremaju koordinatori aktivnosti ili osobe direktno zadužene za ostvarivanje aktivnosti i isti dostavljaju upravnom odboru najkasnije 15 dana po završetku aktivnosti.

Član 15.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti domaćim ili međunarodnim udruženjima, pod uslovom da ovo članstvo doprinosi ostvarivanju osnovnih ciljeva udruženja, o čemu odluku donosi Skupština.

NAČIN STICANJA SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE CILJEVA I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA

Član 16.

Udruženje pribavlja sredstva od dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Udruženje može pribavljati sredstava i od projekata finansiranih od strane državnih organa, međunarodnih organizacija ili sponzora, kao i od kotizacije za držanje treninga, edukacije i psihodramskih radionica, kao i od publikacija.

Sredstvima se rapolaže prema aktivnosti,  odnosno projektu koji se sprovodi. Za finansijsko i narativno izveštavanje su odgovorni koordinatori aktivnosti,  odnosno projekata; dok je upravni odbor odgovoran za celokupno finansijsko poslovanje i godišnje izveštavanje.

PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 17.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

POSTUPANJE SA IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA RADA UDRUŽENJA

Član 18.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

IZGLED I SADRŽINA PEČATA

Član 19.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je ispisano: ''Асоцијација за лични тренинг, едукацију, развој и оснаживање'', Београд, a u centru ''АЛТЕРО''.

Član 20.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 21.

Ovaj statut stupa na snagu od dana njegovog usvajanja na skupštini Udruženja.

 

Read 6373 times

Image Gallery

{gallery}74{/gallery}
Login to post comments