Ksenija Joksimovic

Ksenija Joksimovic

Ksenija Joksimovic

 studentkinja psihodramske psihoterapije, kvir feministkinja i aktivistkinja za ženska, LGBTQIA i manjinska prava iz Beograda. Diplomirala je andragogiju (obrazovanje odraslih) i ima trenersko iskustvo u radu sa mladima u oblasti ljudskih prava, profesionalne orijentacije i karijernog savetovanja. Jedna je od osnivačica neformalne aktivističke grupe iz Beograda „Forum mladih za rodnu ravnopravnost“ koja se bavi prevencijom rodno zasnovanog nasilja, i organizuje forum teatare širom zemlje.

Ksenija veruje da aktivizam mora biti intersekcionalan, uključujući i kritičan prema društvenim normama, da bi imao smisla.

 

Međunarodni trening za korišćenje tehnika teatra potlačenih u aktivnostima protiv rodno zasnovanog nasilja u radu sa mladima (TO - gender)

Međunarodni trening za korišćenje tehnika teatra potlačenih u aktivnostima protiv rodno zasnovanog nasilja u radu sa mladima (TO -

Forum teatar u Petoj ekonomskoj školi u Rakovici

U okviru projekta "Forum teatar za društvene promene" koji relizuje ALTERO i neformalna grupa mladih- Forum mladih za rodnu ravnopravnost iz Beograda, uz podršku Rekonstrukcija ženskog fonda, u maju 2013. godine održan je forum teatar u Petoj ekonomskoj školi, Beogradske opštine Rakovica.

Forum teatar na Festivalu obrazovanja odraslih u Dečijem kulturnom centru Beograd

Festival obrazovanja odraslih “Uhvаti svetlost” održan je u nedelju, 2. decembrа 2012. godine, u prostorijаmа Dečjeg kulturnog centrа u Beogradu.

Orgаnizаtor ove mаnifestаcije je Društvo zа obrаzovаnje odrаslih u sаrаdnji sа Institutom zа pedаgogiju i аndrаgogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Društvom аndrаgogа Srbije i Klubom studenаtа аndrаgogije.
Ideja festivala je promocija koncepta celoživotnog učenja, kroz pružanje prilike različitim formalnim i neformalnim organizacijama koje podržаvаju, podstiču i promovišu učenje i obrаzovаnje tokom čitаvog životа, da predstave svoj rad. Program festivala je obuhvatao različite radionice, prezentacije, tematske tribine, kao i izvođenje scene forum teatra, koji u okviru projekta ''Quest for peace and equality'' realizuje ALTERO.

Šta je psihodrama?

Psihodrama je akciona forma grupne psihoterapije. Osnivač psihodrame bio je psihijatar i pionir grupne psihoterapije, Jacob Levy Moreno. Morenova filozofija počiva na fenomenima spontanosti, kreativnosti i susreta. Kreativnost i spontanost nisu odlike samo velikih umetnika, naučnika, "genija", već svako od nas nosi "kreativnog genija" u sebi.

Naše spontanost i kreativnost mogu biti blokirane tokom (i zbog) različitih životnih okolnosti, a psihodrama nam pomaže da ih oslobodimo, otkrivajući nove oblike osećanja, mišljenja i ponašanja.

Moreno je smatrao da akcija, telesni pokret i živi odnos između likova na sceni, njihova blizina ili udaljenost prikazani u prostoru, govore više o teškoćama ljudskih odnosa nego sam govor. Psihodramska ''scena'' je sigurno mesto na kome se, u prisustvu grupe i pod vođstvom direktora (psihoterapeuta), istražuju međuljudski odnosi, ali i unutrašnji svet čoveka.
Kroz psihodramu, klijenti se podstiču da na improvizovanoj pozornici, uz pomoć članova grupe, odigraju različite scene iz svog života, koristeći verbalnu i neverbalnu komunikaciju, odnosno, govorni jezik i jezik tela. Ne postoji dramski tekst, već se odigravaju prizori iz života čoveka, onako kako ih on doživljava, kao da se dešavaju ''sada i ovde''. Takav pristup omogućava i ispitivanje zabranjenih, bolnih i traumatičnih iskustava.

U psihodrami je moguće sve. Istražuju se i one situacije koje se nisu dogodile, a mogle su se dogoditi, susreti sa onima koji nisu tu, projekcije budućnosti i drugačija viđenja prošlosti i sadašnjosti. Moguće je prikazati i: uspomene na određene događaje iz prošlosti, nepotpuna sećanja, nedovršene situacije, unutrašnje drame, fantazije, snove; pripremanje za suočavanje sa budućim važnim situacijama, možemo biti u ulozi ''Boga'', razgovarati sa umrlim, tražiti razvod, voleti koga inače ne smemo, reći sve u lice pretpostavljenom, itd. Ova skrivena dimenzija doživljaja naziva se ''surplus realnost'' - više od realnosti, ekstra dimenzija realnosti.
Osim te, koriste se i druge tehnike, kao što su: zamena uloga, dubliranje, ogledanje, konkretizacija, pojačavanje i monolog. Obično se mogu naći sledeće faze jedne psihodramske seanse: zagrevanje, akcija, (prorada) i sharing (razmena, podela osećanja).

Na psihodramu su dobrodošli svi, bez obzira na svoju obrazovnu, starosnu, socijalnu, kulturnu, religijsku, nacionalnu, seksualnu ili bilo koju drugu osobenost. Psihodrama je otvorena za one koji žele da razjasne svoje strahove, unutašnje i spoljašnje sukobe, da rade na svojim potencijalima i mogućnostima, da promene odnos sa sobom i drugima, da rastu, menjaju se i razvijaju. 

Grupe se formiraju od osoba relativno bliskih po godinama i problemima koje doživljavaju. Član grupe može biti svako ko je u stanju da kontroliše svoje agresivne i seksualne impulse tako da svojim ponašanjem ne ugrožava druge. Osobe koje se edukuju za psihoterapeute, takođe moraju proći ličnu terapiju.

Jedna psihodramska seansa traje dva i po sata (nekad i duže), a grupa se najčeće sastaje jednom nedeljno, radeći onoliko koliko joj je potrebno da reši svoje probleme. Grupe su sa stalnim članstvom, a povremeno primaju nove članove.

Pojedinac u grupi ulaže svoje vreme, novac i sebe, a zauzvrat stiče svest o sebi, svojim problemima, mogućnostima i potencijalima, kao i svest o drugima, njihovim potrebama, granicama, osobenostima. Rad u grupi doprinosi povećavanju kapaciteta za recipročnost u odnosima, bliskost, intimnost, kroz učenje da komuniciramo na način koji nam omogućava da se zauzmemo za sebe, ne ugrožavajući druge. Na osnovu stečenog iskustva na grupi, pojedinac odlučuje na koje načine će rešavati svoje životne izazove u životu van grupe. Stoga je grupa mikrokosmos - ogledalo našeg funkcionisanja i odnosa sa drugim ljudima u svakodnevnom životu.
Dolaskom na grupu, svaki član stiče svest o uzajamnosti. Svaki član grupe se obavezuje na diskreciju i dobronamernost.

Osim grupne psihoterapije, moguća je i individualna psihoterapija, sa elementima psihodrame.
 

Ukoliko ste zainteresovani za psihodramu, želite da radite na sebi ili da se edukujete za korišćenje akcionih tehnika u radu sa grupama, možete se javiti naThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekat "Quest for peace and equality"

ALTERO – Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje od avgusta 2012. godine do marta 2013. godine realizovala je projekat "Quest for peace and equality" koji je podržan od strane Ekumenske inicijative žena iz Omiša.

Cilj projekta je okupljanje mladih ljudi koji su nakon sedmodnevnog treninga na temu rodne ravnopravnosti, kreirali i izvodili scene forum teatra o rodnoj ravnopravnosti, nasilju, nenasilju, identitetima, stereotipima, diskriminaciji.

Organizacija

''ALTERO- Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje'' je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je cilj podrška razvoju pojedinaca, grupa i društva u celini. 

To uključuje:

1.         zalaganje za poboljšanje kvaliteta života, 

2.          podizanje nivoa svesti kod građana o društvenim problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu,

3.          promocija kulturne delatnosti, interkulturalnog dijaloga i sarаdnje,

4.         poboljšanje položaja mladih,

5.          afirmacija ljudskih prava i različitosti, 

6.          podsticanje aktivizma različitih društvenih grupa, 

7.         smanjivanje stigme i diskriminacije i podrška pripadnicima osetljivih i marginalizovanih društvenih grupa, 

8.         razvijanje novih životnih veština i podrška zapošljavanju ,

9.         promocija zdravlja i zdravih stilova života,

10.      promocija značaja psihodrame kao modaliteta psihoterapije za negu mentalnog zdravlja,

11.     podizanje ekološke svesti u Srbiji.


Delatnost / aktivnosti:

1. Edukacija 
2. Psihosocijalna podrška: psihoterapija i savetovanje
3. Aktivizam
4. Saradnja 
5. Istraživanja i publikacije

U fokusu našeg interesovanja je promocija psihodrame kao psihoterapijskog modaliteta za negu mentalnog zdravlja (individualna i grupna psihodramska psihoterapija), kao i primena dramskih i akcionih metoda u obrazovanju i društvenom aktivizmu.

U obrazovnim i edukativnim aktivnostima koje organizujemo i realizujemo, koristeći dramske i akcione tehnike, želimo da podstaknemo aktivnost samih učesnika, njihovu kreativnost i spontanost, kao i učenje iz iskustva. U tom smislu nam je važno stvaranje sigurne atmosfere, u kojoj učesnici obrazovnih aktivnosti osećaju da mogu da ispolje svoju ličnost i da budu autentični.

U oblasti društvenog aktivizma, kroz projekte koje realizujemo sa ciljem da damo doprinos rešavanju specifičnih društvenih problema, kao što je npr. rodna ravnopravnost, kroz forme kao što je forum teatar, želimo da aktivno uključimo zajednicu, odnosno njene građane i građanke.

 

Organizacija je osnovana u decembru 2008. godine, a funkcioniše od 2007. godine kao neformalna grupa.Vode je psihodramske psihoterapeutkinje pod supervizijom.


Page 3 of 3