Porodično savetovalište

ALTERO je od maja do oktobra 2013. godine sproveo projekat “Porodično savetovalište “ uz podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda.

Projekat je nastao u okviru konkursa za edukaciju, socijalizaciju i socijalnu zaštitu romske populacije. Ciljna grupa projekta bili su mlađi bračni i vanbračni parovi iz nehigijenskog naselja Makiš koji imaju teškoća u porodičnom funkcionisanju. Projekat ``Porodično savetovalište`` realizovale su edukovane psihoterapeutkinje pod supervizijom, sa višegodišnjim iskustvom u radu sa vulnerabilnim grupama.

Iskustvo rada u specifičnim uslovima kolektivnog života, u nehigijnskom naselju Makiš, pružilo je mogućnost da se precizno identifikuju stvarne teškoće u porodičnom funkcionisanju romskih porodica ali i da se identifikuju porodične snage kako bi se u budućnosti kreirale delotvorne intervencije. U saradnji sa predstavnicima naselja formirane su četiri grupe učesnika i učesnica. Svaka grupa je prošla po ciklus radionica koje obuhvataju četiri teme a svaka tema je obrađivana po nedelju dana.

 Obrađene teme su

 1. Porodica- funcionisanje porodice, životni ciklusi, zdrava porodica...

 2. Roditeljstvo- planiranje roditeljstva, odogovorno roditeljstvo, odgovornost prema deci, značaj i obaveze školovanja

 3. Prevencija nasilja u porodici- pojam nasilja, vrste nasilja, odgovornost, sistemska rešenja...

 4. Partnerstvo- ljubav, seksualnost, seksualni odnosi, zdravlje...

Učesnici edukativnih radionica osposobljeni su da prepoznaju teškoće i izazove koje porodični život nosi pri prelasku iz jednog u naredi cilkus i prilikom preuzimanja novih uloga, posledice patrijarhalnih oblika ponašanja, zapostavljanja i zanemarivanja dece i nasilja nad ženama kao i nesnalaženje u roditeljskim ulogama. Usvajanje tih znanja omogućiće im da u budućnosti biraju efikasnije načine rešavanja problema i prevazilaženje teškoća i da poraže stručnu pomoć kada im je potrebna, što bi trebalo da doprinese poboljšanju kvaliteta života.

Jedan od faktora koji su ometali kontinuiran rad je nestalnost obaveza pripadnika ove populacije, što je jedna od karakteristika pripadnika ove vulnerabilne grupe. Egzistencijalni problemi i prioritetnost njihovog rešavanja uslovljavaju, tačnije ometaju, posvećenost edukaciji i bavljenje pitanjima i sadržajima koji su izvan opsega obezbeđivanja pukog preživljavanja. Ipak, oko 100 Roma, mladih roditelja je učestvovalo na barem jednoj radionici u okviru ciklusa. 

ALTERO prepoznaje značaj kontinuiranog rada na osnaživanju i edukaciji sa pripadnicima/ama ranjivih i marginalizovanih grupa, radi postizanja dugotrajnih efekata i apeluje na donosioce odluka da obezbede kontinuitet ovakvih programa i usluga.

Read 5693 times
Login to post comments