‚‚I moj glas protiv seksualnog nasilja‚‚

‚‚I moj glas protiv seksualnog nasilja‚‚

PROJEKAT ‚‚I MOJ GLAS PROTIV SEKSUALNOG NASILJA‚‚

 

DONATOR         

Upitnik

Upitnik se sastojao od 10 pitanja i obuhvatio je 100  ispitanika iz opšte populacije u okviru projekta “I moj glas protiv seksualnog nasilja.” Postavljen je na sajtu SurveyMonkey, a link za popunjavanje je deljen prvenstveno na fejsbuku, u okviru stranice „I moj glas protiv seksualnog nasilja“, „ALTERO“, različitih grupa i privatnih profila. Pitanja su se ticala stavova i znanja o seksualnom nasilju. Takodje, upitnik se fokusirao i na ispitivanja znanja o sudskoj praksi i zakonskim okvirima koji su u vezi sa seksualnim nasiljem, kao i na Istanbulsku konvenciju koju je Srbija ratifikovala i kojoj treba da prilagodi svoje zakone.

Na sva pitanja bilo je moguće odgovoriti DA, NE i MOŽDA.

Seksualno nasilje i rod

U pitanjima koja traže odgovor da li postoji odnos izmedju seksualnog nasilja i rodne diskriminacije i da li seksualno nasilje osim fizičkog akta može biti verbalno i neverbalno, 78% ispitanika je odgovorilo potvrdno.

96,81% ispitanika smatra da se seksualno nasilje pojavljuje i u bračnoj zajednici i takodje 91,49% smatra da žena ne može snositi krivicu za seksualno nasilje zbog „neprikladnog“ oblačenja i ponašanja.

Pri ispitivanju stava da li žrtva treba da jasno kaže NE i da pruži otpor da bi se delo okarakterisalo kao silovanje 72,53% ispitanika se izjasnilo negativno dok je 20,88% izrazilo potvrdan odgovor.

 

Pravni okviri

Najveći deo upitnika su činila pitanja o pravnim i krivičnim okvirima i njihovom poznavanju. Najviši stepen nepoznavanja ovih okvira odražen je u pitanjima koja se tiču samog zakona kojim se osudjuje i na koji način, počinilac seksualnog nasilja. Pa tako na pitanje da li samo prodiranje penisa u vaginu se smatra silovanjem, 40% ispitanika je reklo da i možda dok je ne reklo oko 15,56% ispitanika. U Krivičnom zakonu to nije precizirano, a u sudskoj praksi se najčešće samo taj čin smatra silovanjem. Najviše preskočenih odgovora je zabeleženo na pitanju koje se se odnosi na to da li termin obljuba znači silovanje, čak 13, a najveći broj odgovora je glasio MOŽDA, 40,23%, zatim sledi DA sa 34,48% i NE sa 25,29% odgovora. Ovo je u skladu sa našim mišljenjem da je ovaj termin nejasan i navodi na pogrešne zaključke. Naime obljuba je seksualni čin, a silovanje je definisano kao prinuda na obljubu.

Istanbulska konvencija

(Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici)

Veliki broj ispitanika, 97,80% njih, smatra da je potrebno zaštititi porodicu i svedoke od ponovne viktimizacije, onako kako Istanbulska konvencija preporučuje, što se može smatrati kao pravni okvir koji dobro rešava problem seksualnog nasilja.

Ono što je, takođe, značajno iz preporuka Istanbulske konvencije je prepoznavanje genitalnog sakaćenja kao seksualnog nasilja, dok pravni okviri doneti ranije to nisu uzeli u obzir. U upitniku 86,17% ispitanika smatra genitalno sakaćenje seksualnim nasiljem.

 

PODRŠKA

 

 

 

 

Read 5441 times
Tagged under
Login to post comments